Tagudskiftning

Det er efterhånden snart 70 år siden at husene her i kvarteret blev bygget. Det betyder at der har været behov for flere og flere tagudskiftninger.

I 1997 blev der lavet en lokalplan, som skulle aflyse de upopulære servitutter. Denne lokalplan skulle også regulere hvordan tagene skal lægges ud. Det har desværre vist sig at flere og flere lægger nye tage på med andre tagsten og lægtegange end de oprindelige tage, eftersom vi, da lokalplanen blev lavet, ikke kunne forudse at man ville bruge andre typer tagsten end dem der oprindeligt lå der.

Lokalplanens formål er at bevare det arkitektoniske helhedspræg i den eksisterende rækkehusbebyggelse. Og netop det arkitektoniske helhedspræg forstyrres hvis tegl og lægtegange ikke genopføres som de oprindelige.

Bestyrelsen har derfor nu lavet nedenstående vejledning som alle beboere opfordres til at følge.

” Vejledning vedrørende tagudskiftning.

Denne vejledning er udarbejdet som et supplement til den godkendte lokalplan 132 for Buskevejs Grundejerforening. I lokalplanen er tagudskiftning ikke beskrevet særlig præcist og der har vist sig nogle problemer med det generelle udseende af vor bebyggelse når tagene udskiftes. Vejledningen præciserer forhold der skal tages i betragtning for at sikre overholdelse af lokalplanens hensigt og retningslinier vedrørende tage.

Baggrund:

Tagene på vores rækker er den del af vores bebyggelse der udadtil giver det største helhedsindtryk og mest markante udseende. For at vores bebyggelse forsat kan opretholde et smukt helhedsindtryk samt med tiden også bevare helhedsværdien, er det væsentlig, at følge nogle spilleregler med hensyn til udskiftning af tagene. Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp de beboere der planlægger at udskifte taget på deres hus.

Oprindelig tagopbygning:

Tage på vængerne er alle belagt med røde tegltagsten – nogle med vingetegl, andre med falstegl.
Opbygningen er en traditionel konstruktion med spær, lægter og tagsten. På den nederste del af taget, hvor hældningen er 20º, er der lagt brædder og pap, hvorpå der er lagt lister, lægter og tagsten. På den øverste del af tager, hvor hældningen er 40º er der lagt lægter direkte på spærene, hvorpå der er lagt tagsten, som er understrøget med kalkmørtel. På alle rækkerne er taget lagt i én arbejdsgang, således at overgangen mellem husene ikke ses på tagfladen.

Valg af tagesten:

Hver række er lagt med samme type tagsten i hele rækken, der ikke nødvendigvis svarer til de tagsten der ligger på de andre rækker. Det er derfor vigtigt inden en udskiftning igangsættes at undersøge, hvilken type tagsten der ligger i egen række (navnet på stenen står normal på bagsiden af stenen). Ved udskiftning bør man vælge samme type tagsten som husene er bygget med.
Hvis den originale sten ikke kan fremskaffes, er det vigtigt at den ny tagsten har samme mål og profil som den oprindelige, så denne bedst muligt passer til naboens tagsten.
Hvis der i rækken er tage der er omlagt, bør man søge oplysning om, hvilken type tagsten der er anvendt og bruge denne, således at når alle i rækken har fået udskiftet taget vil der ligge den samme type tagsten på hele rækken.


Lægning

Undertag:
Ved udskiftning af taget er det i dag naturligt at indbygge et undertag under tagstenene til erstatning for understrygningen af stenene. Undertaget vil opfange fygesne mv., således at vandgennemtrængning i taget undgås.
Når der indbygges et undertag kan det ikke undgås, at taget bliver løftet nogle centimeter i forhold til det oprindelige tag. Dette løft skal være så lille som muligt (ca. 3 cm). Overgangen til nabotaget kan løses på to måder: enten ved at udligne højdeforskellen i taget eller ved at udføre en mørtelfuge.
På markedet findes et utal af forskellige materialer, der kan anvendes til undertag. For at taget bliver løftet mindst muligt bør vælges en tagdug, der er diffusionsåben.

Lægter:
Krav til dimensionen på taglægter er i bredden ændret i forhold til de eksisterende lægter. Før brugte man lægter der var 38 x 58mm, men nu anvendes taglægter der er 38 x 73mm.
Der er vigtigt at lægterne lægges med samme afstand og i flugt med nabolægterne; dvs. overside lægte flugter med overside lægte på nabohuset således at tagstensrækkerne kommer til at ligge i flugt med tagstenene på nabohuset.

Tagsten:
Man bør altid udlægge tagstenen i en prøveoplægning både i højden og i længden, således at de nye tagsten passer med hele tagsten mod naboens tag, for derved at undgå upassende overgange mellem tagene.

Leverandører:
Det skal altid sikres at leverandørens anvisning til lægning af undertag og tagsten følges.

Myndigheder:
Kravet til boligens isolering er i det nyeste bygningsreglement blev kraftigt skærpet. Bygningsreglementets bestemmelser skal overholdes.
Vores tagkonstruktion i den nuværende tykkelse kan ikke opfylde de nye isoleringskrav uden forhøjelse af taget. Der skal derfor ved tagudskiftning søges dispensation for isoleringstykkelsen hos kommunen. Dispensationen bliver normalt givet.

Med venlig hilsen
Buskevejs grundejerforening d. 19.10.07
Bestyrelsen”

Hvis der er spørgsmål kontakt en af os i bestyrelsen for råd og vejledning, således at unødige bekymringer undgåes.

Vejledningen kan også hentes ved at trykke her

Comments are closed.